/

Vilkår Bedrift

FosenKraft Energis avtalekategorier

1.1 Spotavtale

Strømprisen som leveres er NordPools times spot. Med times spot menes områdepris time for time.  For timesmålte anlegg benyttes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatingsprofil.

1.2 Fastprisavtale

Strømprisen som leveres er en avtalt fast kraftpris for et definert volum i en definert periode. Leveransen omfatter et avtalt volum per målepunkt. Avtalt volum beregnes ut ifra netteiers estimerte årsforbruk ved oppstartstidspunktet med mindre annet er avtalt. Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum, vil bli avregnet mot spotpris. Med spotpris menes spot områdepris. For timesmålte anlegg benyttes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatingsprofil.

1.3 Forvaltningsavtale

Kunden gir med dette FosenKraft Energi AS fullmakt til å foreta prissikringer i det finansielle kraftmarkedet på Nasdaq OMX Commodities. Prissikret volum beregnes ut ifra netteiers estimerte årsforbruk ved oppstartstidspunktet med mindre annet er avtalt. FosenKraft Energi forvalter avtalt sikringsgrad på vegne av Kunde. Kunden tilslutter seg avtalen med et avtalt tilslutningsvolum som går inn i en samlet portefølje for samtlige kunder tilsluttet avtalen. Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum, vil bli avregnet mot spotpris. Med spotpris menes spot områdepris. For timesmålte anlegg benyttes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatingsprofil. For forvaltningsavtaler med mål om å slå spot kan Kundens kraftpris få et tillegg for å dekke forvaltningens eventuelle negative resultat. Porteføljeverdien skal normalt ikke ha en større negativ verdi enn hva som tilsvarer en negativ finansiell avregning på 10 øre per kWh per måned. Forvalter mottar et forvaltningshonorar avhengig av oppnådde resultater. Suksesshonorar avhenger av kundens finansielle resultat og utgjør 20 % av porteføljens finansielle resultat. Dersom porteføljens finansielle resultat er negativt utgjør suksesshonoraret kr 0. Binding på produktet er 6 mnd etter inngåelse.

2. Pris og prisendringer for samtlige avtaler

Samtlige kraftavtaler kan i tillegg til kraftpris ha et fast månedsbeløp som er uavhengig strømforbruk og et variabelt påslag som er avtalt ved avtaleinngåelse. . Det variable påslaget kan endres månedlig og varsles i forkant av leveringsperiode med varsel på FosenKraft Energis internettsider eller i andre egnede kanaler. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder avtalene også et variabelt påslag som inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater for sertifikatpliktige kunder.
FosenKraft Energi har rett til å årlig prisjustere betingelser i henhold til konsumprisindeks.

3. Oppsigelse og kundens andel av finansielle posisjoner

Avtalen er løpende. Kunde kan fritt bytte avtale dersom han ønsker det med  30 dagers oppsigelsestid. FosenKraft Energi fakturerer oppgjørsgebyr ved oppsigelse av avtale etter de til enhver tid gjeldende satser. Ved forvaltningsavtaler eier kunden sin andel av de finansielle posisjoner som FosenKraft Energi AS har tatt på vegne av samtlige kunder i porteføljene. I de tilfeller hvor kontraktsforholdet mellom Partene avsluttes, og det foreligger finansielle posisjoner som kunden eier andeler av må kunden gjøre opp for disse før kontraktsforholdet mellom partene opphører. Andelen av de finansielle posisjonene gir enten økonomisk gevinst eller tap for kunde avhengig av markedsverdi ved utgang. Blir kunde stående uten gyldig kraft-leveringskontrakt fortsetter FosenKraft Energi levering frem til ny kontrakt/oppsigelse foreligger. Kunde får da levert produktkategorien Garantikraft.

4. Forvaltningshonorar

Ved porteføljeforvaltning mottar forvalter suksesshonorar avhengig av porteføljens finansielle resultat. Dersom porteføljens finansielle resultat er negativt, utgjør suksesshonoraret kr 0.

5. Risiko

Ved forvaltningsavtaler plikter FosenKraft Energi å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger. Kundens kraftpris kan få et tillegg for å dekke forvaltningens eventuelle negative resultat. Underliggende leveranse er spotpris. Dette produktet innehar derfor i tillegg alle risikofaktorene som er forbundet med en vanlig spotleveranse.

6. Tilleggstjenester

Tilleggsprodukter fra FosenKraft Energi har ingen bindingstid med mindre annet er avtalt. FosenKraft Energi kan endre betalingsbetingelser og priser for tilleggstjenester med to ukers varsel.

6.1 Binding

Ved inngåelse av bindingstid plikter Kunde seg til å kontakte FosenKraft Energi for oppsigelse av avtale. Ved avtaler hvor bindingstid foreligger vil det ved utgang i kontraktsperiode faktureres et oppgjørsgebyr per anlegg pålydende Min. 320 NOK. For Forvaltningsavtale NOK 1200,- per anlegg. Pris eks. MVA.

6.2 Energiovervåkning

Energiovervåkningsportalen EnergiGuiden levert av Entro AS kan hvis ønskelig av Kunde inkluderes i avtalen. Tjenesten bestilles direkte til Fosenkraft Energi og Kunde belastes en på forhånd avtalt pris. Kunden er selv ansvarlig for å administrere hvilke brukere som skal ha tilgang til de valgte tjenestene.

7. Kommunikasjon

Ved inngåelse av avtale samtykker Kunde til å motta informasjon som gjelder kraftavtale, kundeforhold og markedsføring i avtaleperioden.

8.Spesielle forhold

Vi tar forbehold om prisendringer som en følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.