/

Vilkår

Leveringsvilkår og produktspesifisering

Leveringsvilkår mellom kunde og Fosenkraft Energi AS (FK) for levering av kraft gjeldende fra 01.11.22

Energi Norge og Forbrukertilsynets Standard kraftleveringsavtale gjelder for kontraktsforholdet mellom FK og kunden. I tillegg har vi under en oppsummering av viktige vilkår og produktpresisering. Ved motstrid mellom de generelle bransjevilkårene og de spesielle presiseringer som følger av denne oppsummeringen, går førstnevnte foran.

Oppsummering av viktige Leveringsvilkår og spesifiseringer

 1. Standard kraftleveringsavtale”, fremforhandlet av Forbrukertilsynet og bransjeorganisasjonen Energi Norge gjelder for kontraktsforholdet. For fullstendig avtaletekst se derfor Energi Norge/Forbrukertilsynets Standard Kraftleveringsavtale.
 2. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.
 3. FK har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det.
 4. Strømleveransen fra FK starter vanligvis 8 – 14 dager etter inngått avtale.
 5. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden FK anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.
 6. Før flytting, må kunden ta kontakt med FK for videreføring av strømavtalen. Hvis flytting meldes senere enn 30 virkedager etter innflytting/overtakelse av ny strømmåler, kan netteier kreve at kunden kjøper kostbar strøm før strømleveransen fra FK kan starte igjen. Årsaken til dette er at nettselskapet plikter å levere strøm til kunder som står uten strømleverandør. Dersom kunden melder flytting via nettselskapet og kunden oppgir FK som strømleverandør, kan FK videreføre leveranse av strøm på ny adresse.
 7. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. FK gis etter denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av FK som leverandør på den nye adresse.
 8. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 9. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.
 10. FK kan endre priselementene (faste månedlige beløp og påslag) og avtalevilkårene, under forutsetning av at endringene varsles i samsvar med Standard Kraftleveringsavtale § 6 og Prisopplysningsforskriften.

Fakturering

 1. Fakturering/avregning skjer i henhold til gjeldende avregningsforskrift og Standard Kraftleveringsvilkår.
 2. Papirfaktura blir belastet med det til enhver tids gjeldende papirfaktura gebyr. Gjeldende papirfaktura gebyr er kr 39,-. Vi anbefaler kunden å opprette E-faktura for å slippe papirgebyr. Betalingsbetingelser er 14 dager. Nettleie til ditt lokale nettselskap kan komme i tillegg ved avtale om gjennomfakturering.
 3. Husholdningskunder får etterskuddsvis månedlig fakturering, basert på reelt forbruk. Annen faktureringshyppighet må avtales med FK.
  Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.
 4. Faktura sendes som hovedregel til kunden som papirfaktura.
 5. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato kan FK eller FKs innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse.
 6. Ved innsalg av produkt, der vi i en tidsperiode gir fritak for fastbeløp, er produktet bindende i fritaksperioden.

Ved eventuelt brudd i fritaksperioden vil det påløpe bruddgebyr (Standard sats for bruddgebyr er kr 400, med unntak av Fastprisavtaler / Fastkraft der egne vilkår gjelder fra og med 1. november 2022).

Spesifisering av våre strømprodukter

Markedskraft

 1. Strømprisen som leveres er timeavregnet spotpris fra Nordpool i det prisområdet forbruket fysisk avregnes.
 2. Avtalen Markedskraft har et variabelt påslag i øre per kWh. Avtalen varer med uforandret pris og vilkår i 6 mnd. Ihht regler i markedsføringsloven varsles endringer med minimum 30 dager. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater.
 3. Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

Garantikraft

 1. Strømprisen som leveres er timeavregnet spotpris med prisgaranti. Med prisgaranti menes en garanti mot høye strømpriser. For Garantikraft kommer i tillegg sikringspremie for pristaket. Garanti/Pristaket gjelder for en annonsert eller avtalt tidsperiode. FK vil før perioden utløper og minimum 30 dager før endring, informere om eventuelle endringer av pristak på www.fosenenergi.no og via SMS eller e-post. Ved ingen endring videreføres eksisterende tak. For oppdaterte priser, se www.fosenenergi.no. Produktet har ingen bindingstid. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater.

Fastpris

 1. Avtalen gjelder fast kWh-pris for en avtalt periode. Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri fra kontrakten, mot å dekke Fosenkraft Energi AS sitt tap som følge av at leveransen ikke fullføres. Minimumsbeløpet for frikjøp er for avtaler inngått etter 1. november 2022 kr. 400,- pr. gjenværende måned i avtaleperioden. Hvis kunden ikke har inngått ny kraftavtale før avtaleperiodens slutt, vil kunden få levert strømavtale «Markedskraft». I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder fastprisen kostnader til kjøp av elsertifikater.

Kystkraft

 1. Strømprisen som leveres er timeavregnet spotpris fra Nordpool i det prisområdet forbruket fysisk avregnes.
 2. Avtalen Kystkraft har et variabelt påslag i øre per kWh og et fastbeløp. Det variable påslaget kan endres med minimum 30 dagers varsel. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater.
 3. Avtalen kan inneholde opprinnelsesgarantier fra Teksdal vannkraftverk. I tilfeller hvor dette inngår i avtalen vil kunde bli opplyst om dette ved bestilling.

Timekraft

 1. Strømprisen som leveres er timeavregnet spotpris fra Nordpool i det prisområdet forbruket fysisk avregnes. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder endelig pris kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg påbeløper oppgitt fast månedsbeløp. Avtalen varer med uforandret pris og vilkår i 6 mnd. Ihht regler i markedsføringsloven varsles endringer med minimum 30 dager.
 2. Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

Angrefrist

Du har 14 dagers ubetinget angrerett etter bestilling. Angrerettskjema kan sendes til oss på epost firmapost@fosenkraft.no eller post til Fosenkraft Energi AS, Emil Schanches gt. 10 7160 BJUGN

Vilkår for vår plusskundeavtale for privatmarkedet

 • Levert produksjon til Fosenkraft Energi AS avregnes til avtalt kWh-pris (1 kr/kWh) og gjelder inntil 5000 kWh levert til Fosenkraft Energi pr. kalenderår. For produksjon utover dette er det timeveid spotpris fra strømbørsen Nordpool i område der strømmen leveres som gjelder.
 • Avregning av plusskunder skjer månedlig på kundens ordinære strømfaktura.
 • Plusskundeavtale betinger at man i tillegg er strømkunde til Fosenkraft Energi på samme målepunkt som plusskundeavtalen.
 • Bindingstid på avtalen følger eventuell bindingstid på strømproduktet. Det vil si at for strømprodukter uten bindingstid gjelder ordinære regler for opphør. For avtaler med bindingstid (eksempelvis Fastkraft) er også plusskundeavtalen bindende i tilsvarende periode. Minimumsbeløp for frikjøp av avtaler med bindingstid er kr. 400.